Vores pædagogik og værdigrundlag

Præstemoseskolen er en almindelig folkeskole, hvortil der er knyttet et særligt skoletilbud for børn med indlæringsvanskeligheder. Der er i alt ca. 550 børn på skolen. Børnene undervises i hvert sit skoleafsnit, men ved større fællesprojekter og i alle frikvarterer indgår alle børn i et fælles samvær.
Præstemoseskolen er afdelingsopdelt, hvilket betyder, at lærere og elever fortrinsvis er tilknyttet en afdeling.
Skolen er bygget i 1956 og er løbende udbygget i takt med den skoleudvikling, der har været. 
Skolen er omgivet af mange forskelligartede friarealer med gode muligheder for leg, boldspil og andre udendørs aktiviteter.
Præstemoseskolen vægter kvalitet i såvel børnenes faglige som sociale dannelse højt. De tre centrale værdier i al undervisning og samvær baserer sig derfor på værdier om:

 • Læring
 • Selvværd
 • Fællesskab

 

Læring

På Præstemoseskolen er inklusion omdrejningspunktet for en undervisning fuld af udfordringer, oplevelser og læring

 • Det tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så alle elever føler sig som en del af et fagligt fællesskab og samtidig udfordres i overensstemmelse med deres potentiale
 • at eleverne tilegner sig kompetencer gennem mange varierede og innovative undervisningsforløb
 • undervisningen sker i tæt samspil med det omgivende samfund, således at skolerejser og andre ture ”ud af huset” er en naturlig del af undervisningen
 • at eleverne får global indsigt gennem skolens særlige undervisningsplan for den internationale dimension.

På Præstemoseskolen respekterer og styrker vi forskelligheden, når eleverne med udgangspunkt i deres alder og udvikling arbejder med emner som:

 • trivsel – klassens sociale liv
 • mig og de andre – personlig integritet
 • demokrati – ansvar for fællesskabet
 • selvstændighed
 • børns rettigheder
 • børn i andre lande

 

Fællesskab

På Præstemoseskolen styrker vi fællesskabet gennem udviklingen af en kultur, der understøtter det faglige og sociale fællesskab.

Der lægges derfor vægt på:

 • at alle elever handler med respekt for forskelligheden
 • at alle elever tager medansvar for egen og fælles læring
 • at der er udfordringer, oplevelser og læring for alle elever
 • at skolen er et trygt sted at udvikle sig
 • at alle føler et fælles ansvar for at passe på skolen og dens omgivelser
 • at skole og hjem gensidigt bakker op om barnet og dets andel i fællesskabet

Til at understøtte fællesskabet afholder skolen en række arrangementer for alle eller større grupper af børn:

 • Projektuge. Hvert klassetrin afholder i løbet af året en projektuge, hvor klassetrinet samarbejder om et fælles emne – efterfulgt af fælles fremlæggelse
 • Tværsuger. Hver afdeling afholder flere tværsuger for alle klasser, hvor det normale skema er aflyst, og der arbejdes på tværs af klasser og årgange.
 • Featureuge. Der afholdes en featureuge for hele skolen hvert 3. år.


Herudover kan nævnes:

 • fællessamlinger hver måned, første skoledag og ved jule- og sommerferieafslutningen
 • motionsdage
 • 9. og 10. klassernes sidste skoledag
 • ”Springday” - international temadag
 • kunstuge - musikuge
 • forårskoncert
 • legepatrulje i frikvartererne
 • sociale arrangementer med klasserne

Elevrådet tager desuden en række initiativer for fællesskabet og arbejder hvert år under et slogan, der skal gøre skolen til et godt sted at være for alle børn.

 

Selvværd

Præstemoseskolen arbejder for, at alle børn at udvikle troen på sig selv og egne evner, så de kan indgå i et ligeværdigt og tillidsfuldt samspil med andre mennesker. Udgangspunktet herfor er, at Præstemoseskolen skal være et trygt sted at være. Vi arbejder derfor aktivt med:

 • at alle taler pænt til hinanden
 • at alle behandler hinanden som de selv ønsker at blive behandlet
 • at alle viser hensyn og er hjælpsomme
 • at alle overholder fælles aftaler og regler

Det gør vi ved at have fokus på:

 • Samværsregler. Hver afdeling vedtager egne fælles samværs- og adfærdsregler, der skal være udtrykt i positive vendinger.
  De omhandler regler for elevernes indbyrdes samvær samt for opførsel ude og inde og i forhold til lokaler og fællesområder.
 • Trivsel . Dette tema er et løbende emne på klassemøder. Til at understøtte arbejdet med det sociale liv i klassen har skolen 2 AKT-medarbejdere, hvis særlige speciale er adfærd, kontakt og trivsel.
 • Konfliktløsning. Alle elever lærer fra skolestart at tage ansvar for egne handlinger og deltage i løsning af fælles konflikter.

Er dette ikke tilstrækkeligt, har vi mulighed for at sætte ind med følgende indsatser:

Disse tiltag beskrives i en adfærdsfolder, som forældre og elever gøres bekendt med, når de begynder på skolen.

 

Skolebestyrelse

Det respektfulde forældresamarbejde – et fælles ansvar.
På Præstemoseskolen er børnene selvfølgelig og heldigvis lige så forskellige som børn på andre skoler. Vi vægter et samarbejde med
forældre i gensidig respekt, i dialog og med engagement for det enkelte barn og dennes familie højt.
Personalet på skolen vil derfor bestræbe sig på at skabe grobund for personlig udvikling for hvert enkelt barn i fællesskabets rammer. Voksne spiller en stor rolle i børns liv, og det er vigtigt, at der er mange gode rollemodeller til stede, når et barn udvikler sig.
Præstemoseskolen inviterer til forældremøder og skole/hjem-samtaler i løbet af skoleåret. Derudover kan der afholdes arrangementer for skolens forældre, hvor de inviteres til at se, hvad barnet og klassen har arbejdet med.

Lærerne er hjemmets primære samarbejdspartner i skolen, og gensidig dialog fremmer muligheden for et positivt og konstruktivt samarbejde om barnet. For at dette skal lykkes, forventer skolebestyrelsen derfor:

 • at forældre møder op til forældremøder og skole/hjem-samtaler
 • at forældre deltager aktivt i deres barns daglige skolegang:
  - ved at følge med i lektielæsningen
  - ved at henvende sig til klasselæreren, hvis de oplever, at deres barn ikke trives
  - ved at tage henvendelser fra skolen alvorligt og følge dem op
 • at forældre er bekendt med vores adfærdsfolder og bakker op omkring den.
 • at lærerne holder forældrene orienteret om barnets trivsel og udvikling, både når det går godt, og hvis barnet er i vanskeligheder
 • at lærerne reagerer hurtigt på alle forældrehenvendelser
 • at skole og hjem er fælles om at støtte barnet i at få et godt skoleliv

Undervisningsmiljøvurdering - herunder antimobbepolitik